Privacy verklaring

1.              Introductie

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn, bepaalde rechten.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Wijne Health Law verzamelt en met welk doel. Wijne Health Law raadt u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

2.              Privacy beleid Wijne Health Law

Wijne Health Law geeft op verzoek adviezen en doet aan kennisoverdracht op het terrein van het gezondheidsrecht. Om on dat kader contact met u op te nemen en te onderhouden, vraagt Wijne Health Law om uw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wijne Health Law is ingevolge de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden daarom door Wijne Health Law zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wijne Health Law houdt zich daarbij aan de eisen uit de AVG. Dit doet Wijne Health Law door bijvoorbeeld:

 • in deze privacyverklaring te vermelden voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt (zie onder a);
 • alleen die persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie onder b);
 • gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk op grond van geldende wet- en regelgeving;
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens te respecteren (zie onder c);
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming te vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat is vereist;
 • gegevens niet door te geven aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht en met uitzondering van adresgegevens die ter kennis komen van de postbezorger als naar u correspondentie wordt verstuurd;
 • passende beveiligingsmaatregelen te nemen ten aanzien van de website;
 • passende beveiligingsmaatregelen te nemen ten aanzien van haar mailverkeer.

ad a) voor welk doel Wijne Health uw persoonsgegevens verwerkt

Wijne Health Law verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u te onderhouden in verband met een verzochte opdracht.

ad b) soort persoonsgegevens dat Wijne Health Law verzamelt

Wijne Health Law verzamelt van u de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • email adres
 • telefoonnummer
 • informatie die u zelf invult op het open veld.

ad c) uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen (“recht op vergetelheid”).

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Wijne Health Law ze verzamelt of verwerkt en/of de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen. Het postadres staat op deze website.

3.              Klachten over verwerking persoonsgegevens

Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan gaat Wijne Health Law graag met u in gesprek. Mocht u desondanks nog ontevreden zijn, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een tip of een klacht in de te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.              Wijzigingen en disclaimer

Wijne Health Law behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijne Health Law hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd. Wijzigingen zullen op de website van Wijne Health Law worden gepubliceerd. Om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent, raadt Wijne Health Law u aan deze verklaring met regelmaat te raadplegen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Wijne Health Law zijn verbonden. Lees voor meer informatie over de manier waarop derden met uw gegevens omgaan, de desbetreffende privacyverklaring.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Wijne Health Law. Hoewel met uiterste zorgvuldigheid wordt getracht om de inhoud zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie die is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijne Health Law is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

5.              Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 23 maart 2021.